Welcome to BRUNOX-Thailand
swiss quality rust protection

BRUNOX Turbo Spray®

เป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันสนิมอีพอกซี่สำเร็จรูป คุณภาพสูงจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ มีจำหน่าย และใช้งานทั่วโลก ได้ผ่านการรับรองจากสถาบัน TUV เยอรมัน มีเอกสารรับรอง EU Material Safety Data Sheet (MSDS)

BRUNOX EPOXY®

บรูน้อกซ์ อีพอกซี่

มีจำหน่ายในประเทศไทยมานานกว่า 20 ปี ได้ถูกนำมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมหนัก อาคาร บ้านที่อยู่อาศัย โครงเหล็ก รถ เรือ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสนิมอีก และเป็นการประหยัดเวลาตลอดจนค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม

มีคุณสมบัติหล่อลื่น ทำความสะอาด บำรุงรักษา และป้องกันชิ้นงานชั่วคราวไม่ให้เกิดสนิม
สามารถใช้ได้กับจักรยาน เครื่องมือทำสวน เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ตลอดจนอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อการบำรุงรักษา และทำความสะอาด
น้ำยากันสนิมอีพอกซี่ สำเร็จรูป
น้ำยาหล่อลื่นเอนกประสงค

Best Gun Care
Best Bicycle Care


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright©2008 www.brunox-thailand.com
All rights Reserved.